Usluge

1. POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINA
2. INŽENJERSTVO I S NJIM POVEZANO TEHNIČKO SAVJETOVANJE
3.  UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA UZ NAPLATU ILI NA OSNOVI UGOVORA
4. OSTALE DJELATNOSTI ČIŠĆENJA ZGRADA I OBJEKATA

1.1 USLUGA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA
(NN107/07, NN 144/12)

Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske. Posrednik u prometu nekretnina je i trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.
Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.
Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanome obliku i na određeno vrijeme.
Isključivo posredovanje
Ugovorom o posredovanju nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
Posrednička naknada
Visina posredničke naknade slobodno se određuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina
Obveze posrednika
- nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
- upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
- pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj  nekretnini,
- obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te
izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju,
a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
- omogućiti pregled nekretnina,
- posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
- čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za
koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
- ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome   uređenju koji se odnose na to zemljište,
- obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate
Obveza nalogodavca
- predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu,
odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o   ispunjavanju obveza
prema trećoj strani,
- dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini
koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
- osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
- obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
- nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla  isplatiti posredniku posredničku naknadu,
- obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o
promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

1.2.     OSTALE USLUGE:
Savjetovanje.
Procjena nekretnine od strane ovlaštenog procjenitelja građevinske  struke.
Ishodovanje potrebne dokumentacije kod  nadležnih tijela u sjedištu agencije (PULA-POLA).

2.    INŽENJERSTVO I S NJIM POVEZANO TEHNIČKO SAVJETOVANJE
Ishodovanje potrebne dokumentacije kod  nadležnih tijela
Opremanje interijera
Suradnja sa ovlaštenim projektnim i geodetskim uredima
Energetski pregled i certificiranje  sukladno Pravilniku o energetskom pregledu građevina i energetskom
certificiranju zgrada (NN 81/12)

3.    UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA UZ NAPLATU ILI NA OSNOVI UGOVORA
Obilazak nekretnine, pruzimanje pošte, organizacija servisa, održavanje okućnice
te ostalo po dogovoru, ovisno o vrsti nekretnine.

4.    OSTALE DJELATNOSTI ČIŠĆENJA ZGRADA I OBJEKATA
Unutarnje  čišćenje objekata
Održavanje travnatih površina